Privacy verklaring

  

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Rogiers nv (hierna genoemd “Rogiers”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.rogiers.be  (hierna genoemd de “Website”), en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Rogiers  en haar klanten, prospecten, leveranciers en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Rogiers  verzamelt, alsook over de wijze waarop Rogiers  deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Rogiers  wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het aankopen van producten, het beroep doen op de diensten van Rogiers, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor events, etc.  impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Rogiers  uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de Disclaimer.

 

 

I. Soorten persoonsgegevens

 

Rogiers kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Functie
 • Afdeling
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Klantnummer
 • Identiteitskaartnummer*
 • Geldigheidsdatum identiteitskaart*
 • Nationaliteit*
 • Geboortedatum*
 • Geslacht
 • Afbeeldingen
 • Camerabeelden
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Taal
 • Communicatievoorkeur
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier en/of het interventie – of onderdelenformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Rogiers (bv. tijdens correspondentie

* Deze persoonsgegevens worden enkel verzameld voor het doeleinde zoals vermeld in titel III en aangeduid met een (*).

 

Rogiers verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Rogiers, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Rogiers toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Het opvragen van een offerte
 • Een samenwerking met Rogiers
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het invullen van het contactformulier
 • Het invullen van het interventie – of onderdelenformulier
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Rogiers, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor webinars, events, seminars, etc.
 • Het uitwisselen van business cards
 • Het boeken van transport en accommodatie voor zakenreizen (bv. i.k.v. oplevering, referentiebezoeken, etc.)
 • Correspondentie met en uitgaande van Rogiers

De door Rogiers verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om Rogiers toe te laten transport en accommodatie te boeken). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 

 

III. Gebruik persoonsgegevens

 

Rogiers kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting
 • De uitvoering van een overeenkomst met Rogiers (incl. de opvolging daarvan)
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Opname in de ERP-tool met het oog op de opvolging van de samenwerking
 • Het leveren van support/bijstand (bv. in kader van onderhoud)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier, het interventie- en/of onderdelenformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, etc.
 • Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Het boeken van transport en accommodatie voor zakenreizen (bv. i.k.v. oplevering, referentiebezoeken, etc.)*

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Rogiers of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Rogiers rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rogiers of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

 

Rogiers zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verzenden van leveringen, in kader van leasing en financiering, in kader van database management en hosting en in kader van diensten aan Rogiers). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe IT-consultants, datacenter, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappij, externe dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Rogiers in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Rogiers uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Rogiers hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Rogiers.
 • Wanneer Rogiers of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Rogiers heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Rogiers uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

VI. Opslag persoonsgegevens  

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Rogiers uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘titel III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

 

VII. Uw privacy rechten

 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Rogiers wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@rogiers.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Rogiers te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en de diensten van Rogiers meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Rogiers.

 

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

 

Rogiers verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Rogiers zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren ‘in de cloud’ met datacenters in EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Rogiers, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Rogiers in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

 

IX. Update Privacy Verklaring

 

Rogiers is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

 

X. Verwijzingen naar andere websites

 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Rogiers draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

 

XI. Contacteer Rogiers

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Rogiers uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@rogiers.be 
  of
 • Via de post: Rogiers nv, Henri-Lebbestraat 150, 8780 Waregem (België), ter attentie van de DPO

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Rogiers deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Rogiers uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

Cookies
 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

 

Soort cookies en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 De cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Google analytics

 

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de Website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor Website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

Vragen en feedback

 

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen:
 

Rogiers nv

Henri Lebbestraat 150

BE-8790 WAREGEM

T +32 56 60 13 45

F +32 56 60 74 76

E dpo@rogiers.be

BTW BE 0442.575.267