Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Rogiers nv.

Rogiers nv, hierna Rogiers genoemd, verleent u hierbij toegang tot www.aircaplan.eu en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Rogiers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rogiers en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rogiers , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Rogiers spant zich in om de inhoud van www.aircaplan.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.aircaplan.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rogiers .

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.aircaplan.eu onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.aircaplan.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rogiers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Rogiers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Rogiers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

© 2023 Rogiers nv. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.