Algemene verkoops-, herstelling- en aannemingsvoorwaarden

Art. 1. Alle verzendingen geschieden op risico en kosten van de klant. Overdrachttaks en/of BTW alsook alle vervoerkosten zijn steeds ten laste van de koper.

 

Art. 2. De overeenkomst van verkoop wordt pas definitief aanvaard na verzending van de orderbevestiging door ROGIERS NV aan de klant.

 

Art. 3. Klachten: alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn. Zij moeten schriftelijk en rechtstreeks aan onze firma geadresseerd worden en moeten ons bereiken, op straffe van verval:

a) voor klachten die de goederen betreffen: binnen de 3 dagen na ontvangst der goederen;

b) voor klachten die de factuur betreffen: binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur.

 

Art. 4. Wij verbinden ons ertoe al het mogelijke te doen teneinde een perfecte uitvoering van de bestelling volgens het opgesteld contract overeenkomstig de geldende normen, of bij gebrek daaraan, volgens de regels van de kunst, te garanderen.

 

Art. 5. Leveringsdata: leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract noch tot enige eis tot schadevergoeding vanwege de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

 

Art. 6. Eigendom: de geleverde goederen blijven eigendom van de firma ROGIERS NV tot op het ogenblik der volledige betaling van kapitaal, rente en bijhorende kosten. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor onze goederen en is integrale verantwoording verschuldigd bij eventueel verlies ervan.

 

Art. 7. Verkoopprijs: als verkoopprijs zal steeds gelden deze welke op de dag der levering van kracht is. Indien tussen de datum der overeenkomst en deze der levering de fabrieksprijzen gestegen zijn, zal derhalve de overeengekomen prijs dienen te worden aangepast.

 

Art. 8. Betaling + verwijlintrest: al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in onze instellingen te WAREGEM, tenzij anders bedongen op de voorzijde. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag ook een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar en dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1146 B.W.B.

 

Art. 9. Korting: er worden geen kortingen toegestaan tenzij deze uitdrukkelijk gestipuleerd op de voorzijde van het contract. Toegestane kortingen gelden alleen en slechts mits contante betaling der factuur.

 

Art. 10. Teruggave voorschotten: de door de koper betaalde voorschotten dienen in geen enkel geval teruggegeven te worden en blijven steeds en zonder enige uitzondering definitief verworven aan de verkoper onverminderd alle rechten van deze.

 

Art. 11. Terugneming: geleverde goederen worden nooit teruggenomen. De verwerking van alle verpakkingsmaterialen is ten laste van de klant. Deze worden nooit teruggenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

 

Art. 12. Montage, onderhouds- of herstellingswerken:

- Eventuele vertragingen bij de uitvoering van montage-, onderhouds- of herstellingswerken, wat ook de reden van deze vertragingen moge zijn, geven de koper geen enkel recht op schadevergoeding noch op terugbetaling van enige kosten.

- Indien er werken of aanpassingen worden uitgevoerd door niet bevoegde personen of personen die niet behoren tot de firma ROGIERS NV, dan behouden wij ons het recht voor om alle aansprakelijkheid en garantie te weigeren.

- Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven, is noodzakelijk.

 

Art. 13. Waarborg op de geleverde goederen: er wordt geen waarborg op de geleverde goederen toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders bedongen en vermeld in de bijzondere voorwaarden. Verplaatsingskosten voor machines met een verkoopwaarde van minder dan 3.500,00 EUR vallen nooit onder de gegeven waarborg.

 

Art. 14. Er wordt geen enkele waarborg verstrekt op alle elektrische en elektronische componenten.

 

Art. 15. Elektrische en pneumatische aansluiting: wij wijzen alle verantwoordelijkheid af betreffende deze aansluitingen. Deze zijn slechts voorlopig en uitsluitend bestemd om de machines te testen.

 

Art. 16. Transformaties gedaan door de koper: alle transformaties uitgevoerd door de klant-koper aan de geleverde goederen ontslaan de firma ROGIERS NV ­integraal en definitief van alle verantwoordelijkheid omtrent de geleverde goederen.

 

Art. 17. Schadebeding: ingeval van niet integrale betaling op de gestelde vervaldag, verliest de koper elk recht op eventuele korting en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met 12% ten titel van conventioneel schadebeding met een minimum van 150,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

 

Art. 18. Schadevergoeding voor productieverlies en verlies van grondstoffen, als gevolg van welke reden ook, kunnen door de koper nooit in rekening worden gebracht. De schadevergoeding waartoe wij eventueel gehouden zijn, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze bedraagt maximaal 2.500.000,00 EUR per schadegeval (en per verzekeringsjaar in BA na levering); verminderd tot 50.000,00 EUR voor schade veroorzaakt aan goederen die ons zijn toevertrouwd, verminderd tot 1.240.000,00 EUR voor schade ingevolge buren- en milieuhinder en verminderd tot 125.000,00 EUR voor de zuiver onstoffelijke schade. In ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor alle eventuele indirecte schade zoals bijv. financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verlies van cliënteel,... Door ondertekening van deze overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van verhaal t.o.v. ROGIERS NV voor alle schade die de verzekerde bedragen overschrijden.

 

Art. 19. Voor alle machines CNC of met PC wordt de klant geacht altijd back-ups te nemen van de programma’s. Verlies of beschadiging hiervan kan dus in geen geval reden zijn tot schadevergoeding.

 

Art. 20. De bevoegde rechtbank: omtrent alle betwistingen en geschillen terzake onderhavige verkoop alsook voor eventuele gerechtelijke inning zullen alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

Art. 21. Wanneer een koper de bij het contract aangegane verbintenissen niet nakomt zal de verkoper gerechtigd zijn in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De schadevergoeding die in dat geval door de koper verschuldigd is wordt contractueel ­bepaald op 25% van de verkoopprijs. De verkoper zal ook de uitvoering van de verkoopsovereenkomst kunnen vorderen met schadevergoeding.

 

Art. 22. Wij aanvaarden noch vanwege de koper noch vanwege onze reizigers in geen enkel geval andere verkoopsvoorwaarden dan deze hierboven vermeld, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door de firma ROGIERS NV verstrekt.